voorbeeld contract van Villa Schattekat

CATTERY VILLA SCHATTEKAT

Wij zijn gesloten, gelieve niet te bellen of te mailen

Website: www.villaschattekat.nl

 

 

 

 

De koper en verkoper van het kitten waarop dit koopcontract betrekking heeft, verklaren middels ondertekening van dit koopcontract akkoord te gaan met alle bepalingen in dit koopcontract. Dit koopcontract is derhalve bindend voor beide partijen.

 

Gegevens kitten:

 

Naam: Villa Schattekat’s

 

Ras: Siberische kat

 

Kleur:

 

Geboortedatum:

 

Geslacht:

 

Stamboeknummer: Limbra L

 

Chipnummer:

 

Gegevens Koper:

 

Naam:

 

Adres:

 

PC + Woonplaats:

 

Telefoonnummer:

 

E-mail:

 

Betaling: De aankoopprijs van een kitten is € 900,-. Bij

reservering van het kitten dient een aanbetaling te worden gedaan van € 250,00. Uiteraard wordt dit bedrag op het totaalbedrag in mindering gebracht. Indien men daarna afziet van het kitten vindt er geen restitutie plaats.

 

De aanbetaling is voldaan op

De betaling is voldaan op

 

IBAN: NL91 INGB 0007249326 tnv B Geelhoed Bleijenburg  BIC: INGB NL 2A

 

 

1. Verkoper verklaart hierbij dat het bovenvermelde kitten op het moment van de verkoop naar haar beste weten en na onderzoek door de dierenarts, volledig gezond en vrij van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen is Verkoper verklaart het kitten alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die het kitten nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en sociale kat.

 

2. Verkoper verklaart het kitten de benodigde inentingen en ontwormkuren te hebben gegeven. Het kitten kan worden opgehaald als het 13 weken oud is. Koper ontvangt dan het inentingsboekje (Europees paspoort), de stamboom en het eigendomscertificaat van het kitten. Het kan voorkomen dat om administratieve redenen de stamboom nog niet binnen is. Uiteraard wordt deze dan later nagestuurd.

 

3. Verkoper verklaart slechts met katten te fokken die naar haar weten volledig gezond zijn en vrij van ziekten en parasieten en erfelijke aandoeningen. Vader en moeder van het kitten zijn negatief getest op FIV, FeLV, HCM en PKD.

4. Indien gewenst kan de koper het kitten binnen 5 werkdagen te laten onderzoeken door een erkende dierenarts. Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het vergoeden van dierenartskosten indien het kitten binnen 5 dagen na overdracht een besmettelijke ziekte dan wel virus blijkt te hebben welke het dier zou moeten hebben opgelopen bij verkoper. De dierenarts dient hiervoor een schriftelijke verklaring af te geven.

5. Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het gratis aanbieden van een kitten van het zelfde ras, dan wel teruggave van 50% van de aankoopprijs die is overeengekomen bij de aankoop van het kitten, wanneer blijkt dat het kitten voor de leeftijd van 1 jaar zal overlijden als gevolg van inwendige afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op het moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend bij verkoper en koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen (geen besmettelijke ziekten of virussen). Dit dient door een erkend dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier met redenen en vermelding van gevonden afwijkingen, worden verklaard. Dierenartskosten worden niet door de verkoper vergoed. Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het eventuele (vroegtijdig) overlijden van de aangekochte poes en stemt in met een autopsie op de poes mocht verkoper dit nodig achten. Kosten van de autopsie zijn voor rekening van verkoper.

6. In geval van het ontdekken van een erfelijke afwijking bij het kitten gedurende zijn of haar leven, is koper verplicht verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Op deze wijze kan verkoper beslissen bepaalde fokdieren uit te sluiten van de fok.

7. Verkoper heeft te allen tijde recht op een second opinion onderzoek door een dierenarts naar keuze. De kosten van een second opinion onderzoek zijn voor rekening van verkoper. Koper is verplicht aan dit laatstgenoemde onderzoek mee te werken teneinde recht te hebben op een schaderegeling met verkoper.

8. Koper verklaart het aangekochte kitten een liefdevol thuis te geven. Koper verklaart dat het kitten:

- vrij gehuisvest wordt in een woning, niet opgesloten in een kooi of andere kleine afgezonderde ruimtes;

- alleen aangelijnd of in een veilige ruimte buiten te laten lopen;

- niet verstoken zal blijven van menselijk gezelschap en huiselijk verkeer;

- gezonde, gevarieerde kattenvoeding zal krijgen;

- een goede, hygiënische verzorging zal krijgen;

- indien nodig verantwoorde medische hulp zal krijgen.

9. Indien koper de kat wil herplaatsten is koper verplicht de kat terug te geven aan de verkoper. Voor een gezonde kat van minder dan 5 maanden zal verkoper 500 euro vergoeden, daarna 300 euro tot de leeftijd van 1 jaar. Koper verklaart nimmer de kat door te verkopen of aan derden te schenken, en het kitten nimmer in een asiel te plaatsen!

10. Met dit kitten mag niet worden gefokt, koper is hiervan op de hoogte. Dit kitten moet binnen 1 jaar worden gecastreerd/gesteriliseerd, kosten zijn voor koper. Wordt er toch, om wat voor reden dan ook, mee gefokt dan betaalt koper per uit het nestje geboren kitten, een vergoeding aan verkoper van € 450,-.

11. Alle juridische kosten voortvloeiend uit de overtreding tegen de in dit koopcontract opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.

WAPENVELD …........................

Handtekening verkoper: Handtekening koper: